آنتی اسکالانت قلیایی شهبال SHAHBAL M34 - بشکه 230 کیلویی

جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون


قیمت محصول: 5,796,000 تومان
توضیحات کلی آنتی اسکالانت قلیایی شهبال SHAHBAL M34 - بشکه 230 کیلویی

این ماده یک ضد رسوب قلیایی و بسیار موثر بر پایه ترکیبی از بازدارنده های رسوب بوده که برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون به کار می رود SHAHBAL M34 یک ضد رسوب قلیایی ویژه است که با بازدهی بالایی در تمامی دستگاه های اسمز معکوس که با انواع مختلف آب خام ) لب شور . سیلیکای بالا . سولفات بالا .دریا و.....( تغذیه می شوند مورد استفاده قرار می گیرد این محصول بازدارندگی خوبی از تشکیل رسوبات غیر آلی مانند کربنات ها . فسفات ها . سولفات ها ) از قبیل سولفات کلسیم . سولفات باریم و سولفات استرونسیم ( سیلیکا و آهن دارد SHAHBAL M34 تا اندیس لانژلیر LSI حدود 3 از رسوبگذاری کربنات کلسیم ممانعت می کند.

آنتی اسکالانت
نوع محصول ضد رسوب قلیایی
حالت فیزیکی مایع
رنگ کهربایی
PH خالص 10.5-12
چگالی چگالی در دمای 22درجه سانتی گراد :1.10-1.14
قابلیت انحلال در آب دارد
کد شناسایی M34
محل نگهداری خشک و معتدل
سازگار با ممبران با انواع ممبران های دستگاه های RO صنعتی
سایر مشخصات برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون به کار می رود, یک ضد رسوب قلیایی ویژه است که با بازدهی بالایی در تمامی دستگاه های اسمز معکوس که با انواع مختلف آب خام ( لب شور . سیلیکای باال . سولفات باال .دریا و.....) تغذیه می شوند مورد استفاده قرار می گیرد, بازدارندگی خوبی از تشکیل رسوبات غیر آلی مانند کربنات ها . فسفات ها . سولفات ها (از قبیل سولفات کلسیم . سولفات باریم و سولفات استرونسیم) سیلیکا و آهن دارد, تا اندیس النژلیر (LSI) حدود 6 از رسوبگذاری کربنات کلسیم ممانعت می کند،