آنتی اسکالانت قلیایی شهبال SHAHBAL M81 - بشکه 230 کیلوگرمی

جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO


قیمت محصول: 6,210,000 تومان
توضیحات کلی آنتی اسکالانت قلیایی شهبال SHAHBAL M81 - بشکه 230 کیلوگرمی

این شهبال یک ضد رسوب قلیایی و بسیار موثر بر پایه ترکیبی از بازدارنده های رسوب بوده که برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون به کار می رود. SHAHBAL M 81 یک ضد رسوب قلیایی ویژه است که با بازدهی بالایی در تمامی دستگاه های اسمز معکوس که با انواع مختلف آب خام ( لب شور، سیلیکای بالا، سولفات بالا ، دریا، چاه و..... ) تغذیه میشوند مورد استفاده قرار می گیرد این محصول بازدارندگی خوبی از تشکیل رسوبات غیر آلی مانند کربنات ها، فسفات ها، سولفات ها) از قبیل سولفات کلسیم، سولفات باریم و سولفات استرونسیم) سیلیکا و آهن دارد. SHAHBAL M81 تا اندیس لانژلیر LSI حدود 3 از رسوبگذاری کربنات کلسیم ممانعت می کند.