آنتی اسکالانت قلیایی شهبال SHAHBAL M34- گالن 25 کیلویی

جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون


قیمت محصول: 630,000 تومان
توضیحات کلی آنتی اسکالانت قلیایی شهبال SHAHBAL M34- گالن 25 کیلویی

این ماده یک ضد رسوب قلیایی و بسیار موثر بر پایه ترکیبی از بازدارنده های رسوب بوده که برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون به کار می رود SHAHBAL M34 یک ضد رسوب قلیایی ویژه است که با بازدهی بالایی در تمامی دستگاه های اسمز معکوس که با انواع مختلف آب خام ) لب شور . سیلیکای بالا . سولفات بالا .دریا و.....( تغذیه می شوند مورد استفاده قرار می گیرد این محصول بازدارندگی خوبی از تشکیل رسوبات غیر آلی مانند کربنات ها . فسفات ها . سولفات ها ) از قبیل سولفات کلسیم . سولفات باریم و سولفات استرونسیم ( سیلیکا و آهن دارد SHAHBAL M34 تا اندیس لانژلیر LSI حدود 3 از رسوبگذاری کربنات کلسیم ممانعت می کند.